نام بخش: روانپزشکی مردان
شماره تلفن: 221 
مسول بخش: مصطفی علیرحمی
پرسنل بخش: 7 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

خلیل رفیعی

بهیار

دیپلم

2

محمد علی جمشیدی

بهیار

دیپلم

3

حبیب اله چمن آرا

بهیار

دیپلم

4

محمود قیصربیگی

یهیار

دیپلم

5

جهاندار رستم خانی

پرستار

کارشناس پرستاری

6

علی اکبر نجیب

بهیار

دیپلم

 

تعداد تخت بستری:13

جستجو