نام بخش:  روانپزشکی زنان
شماره تلفن : 244 
مسول بخش:  کبری یوسفوند
پرسنل بخش: 7 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

خدیجه صفری

پرستار

کارشناس پرستاری

2

ناهید صفری

بهیار

دیپلم

3

زینب محمودی

بهیار

دیپلم

4

مریم مستفیضی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

نفیسه سهرابی

پرستار

کارشناس پرستاری

6

زینب صیدی

پرستار

کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت بستری:8
اتاق ایزوله:1 اتاق

جستجو