نام بخش: اورژانس سوختگی و روانپزشکی
شماره تلفن: 207
مسول بخش: فاطمه عزیزی
پرسنل بخش: 7 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

فاطمه عزیزی

مسئول بخش

کارشناس پرستاری

2

زهرا پور احمد

سوپروایزر

کارشناس پرستاری

3

یاسر مرادی

سوپروایزر

کارشناس پرستاری

4

نادره سلیمان نژاد

سوپروایزر

کارشناس پرستاری

5

فاطمه عارفی

سوپروایزر

کاردان هوشبری

6

منیژه هادی زاده

پرستار

کارشناس پرستاری

7

ایرج آرمان

کاردان هوشبری

کاردان هوشبری

جستجو