X

معاونت آموزشی

مدیریت دانشکده معاونت آموزشی

معاون آموزشی علوم بالینی دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر مهسا ریزه بندی
مدرک تحصیلی : متخصص
رشته تحصيلي : داخلی
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه : فعالیتهای علمی، فردی و پژوهشی
پست الکترونیک: 
تلفن :  08432227126


 

شرح وظایف:

- مسئول اصلی آموزش بالینی پزشکی عمومی

- عضو شورای آموزشی دانشکده

- عضو شورای پژوهشی و نظارت بر پایان نامه های کارورزان

- نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها

- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی

- ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

-برگزاری جلسات مدیر گروه های آموزشی بصورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

- برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستان ها بصورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه در آموزش بالینی

 

 

 

معاون آموزشی علوم پایه دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر منیره عزیزی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : علوم تشریح
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه : فعالیت های علمی فردی و پژوهشی
پست الکترونیک: azizi.moaz@gmail.com
تلفن :  08432227126