طراحی سایت

 

ایلام ، بانگنجاب ، دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت آموزشی  ، دانشکده پزشکی
 

تلفن تماس : 2227126-0841

فاكس : 2227120 - 0841

كد پستي : 7134 - 69391


email: medcollege@medilam.ac.ir

تماس با ماارسال      
جستجو