X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 اردیبهشت 1398
دومین آزمون KFP کشوری

  دومین آزمون KFP کشوری

امتیاز: Article Rating

دومین آزمون KFP کشوری روز پنج شنبه 98/2/19 برگزار میگردد. در صورت تمایل دستیاران کودکان در آزمون مذکور نسبت به واریز مبلغ یکصدهزار ریال به ازای هر دستیار به شماره حساب 2138310268007 به نام درآمد دانشکده پزشکی نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دومین آزمون KFP کشوری
ثبت امتیاز