X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 آبان 1397

  جلسه ریاست محترم دانشکده با معاونین

امتیاز: Article Rating

در جلسه امروز 97/8/14 ریاست دانشکده با معاونین ،مسائل و مشکلات دانشکده پزشکی بررسی و در خصوص برنامه ریزی حوزه های مختلف دانشکده، شرح وظایف و تعیین حدود وظایف کارشناسی معاونتهای دانشکده پزشکی و ایجاد پویایی و ابتکار بیشتر کارشناسان در امور محوله متناسب با شرایط کاری بحث و تبادل نظر گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز